Douane houdt indien nodig vliegtuigen aan de grond bij ECS controle.

Als het aan de douane ligt is de tijd die de industrie is gegund om het ECS proces op orde te krijgen per 1 november aanstaande voorbij. Alle geselecteerde controles in het kader van het uitgaan zullen dan worden uitgevoerd ongeacht waar de goederen zich op dat moment bevinden.

ECS controle op uitgaande goederen

Kort samengevat komt het er op neer dat zodra goederen op het kantoor van uitgang aankomen hiervan melding dient te worden gedaan aan de douane. Deze melding vindt plaats door de Trader at Exit die vervolgens een bericht ontvangt of de zending voor controle in aanmerking komt. In geval van een controle dient door de trader at exit contact te worden opgenomen met de douane om het tijdstip en de locatie van deze controle te bepalen.

Dat klinkt allemaal eenvoudig maar schijn bedriegt. Het uitvoeren van controles in het kader van uitgaan is al jarenlang een onderwerp van discussie tussen de industrie belangenhebbenden, waaronder douane, afhandelaren, expediteur en de branche organistaties ACN en FENEX.

Uniforme ready for carriage procedure 
In de oorspronkelijke opzet van de werking van ECS is altijd rekening gehouden met het standpunt van de douane dat het moment waarop de fysieke controle zou worden kenbaar gemaakt niet eerder zou mogen plaatsvinden dan bij de afhandelaar. Dit uitgangspunt bracht met zich mee dat een controle niet anders dan door het gebruik van de informatie makelaar industrie (tegenwoordig E cargo receipt) beschikbaar kon komen waarmee de basis van een uniforme wijze van vrachtacceptatie bij de afhandelaren gelegd werd.

Het was aan de industrie om dit proces juist in te richten, de douane nam kennelijk geen verantwoordelijkheid om hier zelf een juiste basis voor te creëren.

Ontstaan van ruimte binnen werkafspraken ECS 

Op 7 april 2011 zijn dan uiteindelijk werkafspraken geformuleerd waarbij is overeengekomen dat de controle van zendingen tegelijkertijd zowel aan de afhandelaar als aan de trader at exit bekend worden gemaakt middels Cargo Receipt, zodra de zending bij de afhandelaar aankomt. Tegelijkertijd ontstond er ruimte om controlemeldingen eerder aan de trader at exit kenbaar te maken dan op het moment van de aanlevering bij de afhandelaar. Ook werd de mogelijkheid geopperd om controles te kunnen verleggen naar AEO gecertificeerde bedrijven in een 2e linie loods. Het begrip “ tenzij anders overeengekomen “ deed zijn intrede en hiermee ontstond er een begin van iets wat de doelstelling uniformiteit mede in de weg is komen te staan.

Link de werkafspraken :http://www.douanehulp.nl/helpdesk/th…=1857#post1857

Aan elkaar knopen van data en procedures lastiger dan gedacht ?
Helaas blijkt dat de oplossing, welke de industrie voor ogen had, in de praktijk nog niet de gewenste oplossing biedt om door de douane geselecteerde zendingen tijdig in het logistiek proces te melden en voor controle beschikbaar te stellen.

Er zijn al geruime tijd knelpunten van diverse aard geconstateerd en geadresseerd aan alle betrokken partijen welke debet zijn aan het niet kunnen uitvoeren van controles welke door de douane op ECS uitgaan zijn uitgezet.

Oorzaken zijn te vinden in tekortkomingen in de techniek, het gebruik, als ook de interpretatie van de in E cargo receipt gepresenteerde informatie en onder ander in het niet naleven van de juiste procedure.
De ECS aangifte moet uiteraard zijn gedaan, de verplichte melding arrival at exit moet zijn ingediend en het voornemen van een fysieke controle moet bij de trader at exit bekend worden gemaakt. Vervolgens dient de trader at exit de uitvoering van de controle met de douane af te stemmen of dient deze de afhandelaar op de hoogte te stellen dat de controle van de zending alsnog moet gebeuren.

Daarnaast is er een aangiftenstroom welke rechtstreeks via de douane middels OTP verloopt en dus geheel niet zichtbaar is voor de afhandelaren in E cargo receipt. Indien de controle melding niet kenbaar wordt gemaakt door de trader at exit mist de douane een efficiënte controle aansluiting en gaat de zending dan zoeken in de keten.


Controles per 1 november omhoog en uitgevoerd

De douane stelt een ultimatum en gaat controles uitvoeren, ongeacht het moment waar de goederen zich in de keten bevinden. In een ongunstig geval kunnen goederen dan reeds zijn opgebouwd op luchtvrachtpallets op transport voor het beladen in het voor vertrek klaarstaande vliegtuig.

Nog vervelender wordt het indien de goederen reeds zijn geladen in het vliegtuig en het lossen van de vracht een onherroepelijke vertragingsschade met zich meebrengt welke snel kan oplopen tot over de 100.000 euro. Volgens de douane zijn de controles gelet op het niet goed ingerichte proces bewust laag gehouden om daarmee het proces niet onnodig te verstoren. Het aantal controles zal ook per 1 november aanstaande met ongeveer factor 3 tot 4 kunnen toenemen. Luchtvaartmaatschappijen en afhandelaren zitten met de handen in het haar en voorzien significante schade aan het luchtvrachtproduct.

Ligt de verantwoordelijkheid voor inrichting van dit douaneproces bij de industrie?
Al lezend door de diverse mails en stukken welke ik over dit onderwerp heb ontvangen lijkt het erop alsof de douane zelf geen verantwoordelijkheid neemt dit proces in te regelen. De voorgenomen controle wordt aan de trader at exit gemeld door de douane en het is dan verder zaak dat partijen onderling douaneverplichtingen met elkaar afstemmen, zo zou je kunnen stellen.

Ik stel mijzelf de vraag waarom de afhandelaren niet in een systeem van de douane kunnen zien of een zending voor zowel export als import toestemming van de douane heeft gekregen om de zending dan wel te kunnen accepteren of respectievelijk te kunnen uitslaan. Voor de inslag van goederen in het entrepot van communautaire goederen is toestemming van de douane vereist. Dit gebeurde in het verleden door het plaatsen van een dienststempel van de douane in combinatie met de term “ export “ ( artikel 793 toepassingsverordening CDW voor de liefhebbers ) op de airwaybill waarmee het voor de afhandelaar duidelijk was dat goederen mochten worden ingeslagen en aan alle uitvoerformaliteiten was voldaan. Waarom komt deze toestemming nu niet rechtstreeks van de douane in electronische vorm voor de afhandelaren beschikbaar?

Onder regie van de douane is er medio 1999 een aanpassing van het exportproces doorgevoerd en heeft de douane haar kantoren bij de afhandelaren gesloten. Dit laatste leverde voor de douane een aanzienlijk efficieny voordeel op. De administratieve lasten zijn vervolgens bij de afhandelaren terechtgekomen die een behoorlijk aantal jaren ervaring hebben kunnen opdoen in de beoordelen van douaneaangiften en het massaal verwerken van deze stroom documenten. De E customs en digitale wereld moet de oplossing bieden om ook de laatste in de rij van de administratieve lasten te verlossen.


Douane heeft regie in handen

De douane is uiteindelijk de partij die de regie in handen heeft en dat zou zich moeten vertalen in een infrastructuur waarin het voor bedrijven mogelijk is hun proces hier op in te richten. De douane zou naar mijn mening niet de industrie moeten aanspreken op haar verantwoordelijkheid maar dient zelf de touwtjes in handen te nemen.

Hoe het ook zij…. u bent gewaarschuwd, per 1 november 2012 zullen de effecten van een niet goed ingericht proces voor de luchtvrachtindustrie merkbaar zijn!

Be the first to comment on "Douane houdt indien nodig vliegtuigen aan de grond bij ECS controle."

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*