Cargonaut versnelt luchtvracht op Schiphol met iSHARE

Luchtvrachtzendingen gaan vergezeld van stapels documenten, nodig om de zendingen correct af te handelen en in te klaren. Cargonaut werkt hard aan tools waarmee de betrokken partijen de data uit die documenten eerder kunnen delen. Niet alleen met bekende, maar ook met onbekende partners in de keten. iSHARE speelt daarin een belangrijke rol. “Daarmee voorkomen we vertragingen op Schiphol.”

Cargonaut ontleent zijn bestaansrecht aan het delen van luchtvracht data. Bij het afhandelen van luchtvracht zijn veel partijen betrokken, die hun rol in de keten alleen kunnen vervullen als ze over de juiste informatie beschikken. Cargonaut faciliteert die informatie-uitwisseling. “Delen van data doen we al dertig jaar, maar dat blijft lastig. Zeker als een bedrijf data moet delen met een onbekende partij, die een ‘vriend van een vriend’ is. iSHARE maakt juist dat stuk gemakkelijker”, vertelt Luc Scheidel, verantwoordelijk voor innovatie binnen Cargonaut.

Voor het delen van data is vertrouwen nodig. Dat vertrouwen ontbreekt vaak als partijen elkaar minder goed kennen. “Bij luchtvracht gaat het vrijwel per definitie over internationale en vaak zelfs intercontinentale ketens. De partijen aan het begin en eind van die keten kennen elkaar niet. Het gevolg is dat de informatiestroom even langzaam verloopt – van schakel naar schakel – als de goederenstroom. We kunnen in deze keten veel verbeteringen realiseren als we de beschikbare data met de inzet van iSHARE eerder kunnen delen”, stelt Richard van Det, bij Cargonaut verantwoordelijk voor de apps waarmee processen worden ondersteund.


Eerder delen, beter plannen
Nomineren is een concreet voorbeeld van een proces waarin iSHARE grote waarde kan hebben. Nomineren is de handeling waarbij de afhandelaar aangeeft (nomineert) welke expediteur de zending mag ophalen. Nu vindt die handeling pas plaats nadat een luchtvrachtzending is binnengekomen. De afhandelaar leidt uit de informatie van de luchtvaartmaatschappij de naam van de betreffende expediteur af. Scheidel: “Dat is nu nog een handmatig en foutgevoelig proces dat gebeurt op basis van de begeleidende papieren documenten. In sommige gevallen is dat nog steeds een proces waarbij een document in het postbakje van de expediteur wordt gelegd. Die expediteur weet pas wat hij moet doen als hij dat postbakje heeft geleegd. Kortom: een tijdrovend proces.”

Binnen het samenwerkingsverband Smart Cargo Mainport Programma (SCMP) werken Schiphol, KLM en de afhandelaren aan verbetering van het proces van nomineren. Op basis van nieuwe afspraken tussen afhandelaren en expediteurs is Cargonaut bezig om het nomineren te automatiseren. “De informatie is vaak allang bekend, alleen nog niet bij de juiste partijen. Als automatisch nomineren een feit is, weet de expediteur eerder wat op hem afkomt en kan hij zijn operatie beter plannen”, vertelt Scheidel. Nu wordt dat proces nog zonder iSHARE geautomatiseerd, maar iSHARE is belangrijk bij de verdere verbeterstappen. “Stel dat een expediteur de zending zaterdag om 15.00 uur kan afhalen, maar dat zijn kantoor dan dicht is. In dat geval zou het fijn zijn als hij een transporteur kan machtigen om namens de expediteur op te treden. Met iSHARE kan dat, ook als die transporteur onbekend is bij de afhandelaar.”


Compliance checker
Een andere toepassing die uit SCMP is voortgekomen, is de Compliance Checker. Deze tool checkt al bij vertrek of de documenten van een luchtvrachtzending aan alle vereisten van het land van bestemming voldoen. Neem als voorbeeld een luchtvrachtzending die vanuit Frankfurt over de weg naar Schiphol vertrekt om daar met het vliegtuig richting de Verenigde Staten te vertrekken. Met de Compliance Checker is het mogelijk om voor vertrek vanuit Frankfurt al te controleren of alle documenten in orde zijn. “Nu gebeurt dat pas in Amsterdam. Doordat naar voren te halen, voorkomen we vertragingen en verminderen we de congestie op Schiphol”, vertelt Van Det.

Toepassing van iSHARE in de Compliance Checker maakt het mogelijk om sneller te schakelen. Informatie die aan het begin van de keten met een specifiek doel voor ogen is gegenereerd, kan – mits tijdig beschikbaar – verderop in de keten veel ongemak voorkomen. “Wij zijn nu bezig om nog meer controles in de compliance checker in te bouwen, denk aan exportcontroles en controles op sanctielijsten. Maar ook los daarvan wordt de Compliance Checker voortdurend verrijkt. De deelnemers hebben elk hun eigen specialisme en reiken nieuwe controlevragen aan, waardoor de tool steeds beter wordt. De hele keten profiteert daarvan”.

 

Internationaal enthousiasme
Cargonaut werkt aan nog veel meer innovaties waarvan de implementatie met iSHARE een stuk gemakkelijker verloopt. Denk aan de RTO-regeling (Ruimte Tijdelijke Opslag) waarbij douanegoederen van de ene naar de andere locatie op Schiphol mogen worden vervoerd zonder eerst een T-document te hoeven opstellen. “Probleem daarbij is dat de douane alleen over de status van de goederen mag communiceren met de partij die de aangifte heeft ingediend. Met iSHARE kan de indiener ook andere partijen machtigen om informatie over de douanestatus te ontvangen.”

Zowel Scheidel als Van Det bespeuren veel enthousiasme over iSHARE bij de betrokken partijen. “iSHARE is het antwoord op het gebrek aan vertrouwen tussen onbekende partijen, die echter wel bereid zijn om data te delen vanwege het belang daarvan voor de hele keten”, stelt Scheidel, die ook bij buitenlandse partijen interesse in iSHARE signaleert. “Onze internationale partners onderschrijven het belang van data deling, maar willen controle houden op welke partij hun data kan inzien. iSHARE maakt dat mogelijk. Het is voor de luchtvrachtsector belangrijk dat iSHARE ook in het buitenland voet aan de grond krijgt.”

 

Meer weten? Luc Scheidel van Cargonaut bespreekt tijdens de vakbeurs ICT & Logistiek de mogelijkheden van iSHARE. Zijn presentatie staat gepland op 7 november om 15.00 uur in het iSHARE Works theater. Kijk voor meer informatie op https://www.ict-en-logistiek.nl.

 

Meer over iSHARE

iSHARE is een initiatief van de Topsector Logistiek om het delen van data in logistieke ketens efficiënter, goedkoper en sneller te maken. Tot dusver blijft het delen van data vaak beperkt tot partijen die elkaar al kennen en vertrouwen. Dat is niet langer voldoende in de digitale supply chains van vandaag, laat staan die van de toekomst. Met iSHARE beschikt de sector over een serie afspraken voor identificatie, authenticatie en autorisatie. Deelnemers aan het afsprakenstelsel blijven baas over de eigen data en kunnen zelf aangeven welke partner op welk moment, op welke wijze en met welk doel toegang krijgt tot die data. Met iSHARE verloopt dat proces simpel en gecontroleerd. Dat schept vertrouwen, ook als de partner onbekend is. Kijk voor meer informatie op www.ishare.org.

 

Be the first to comment on "Cargonaut versnelt luchtvracht op Schiphol met iSHARE"

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*